Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – KRUIJFF & RIJNTJES VOF
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kruijff en Rijntjes gevestigd aan Noord 112a te Schagen. Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 59513748.

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: “voorwaarden”)
wordt verstaan onder:
a) Opdrachtnemer: Kruijff & Rijntjes
b) Opdrachtgever: de natuurlijke perso(o)n(en) met wie
Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten of met wie
Opdrachtnemer ter zake in onderhandeling is;
c) Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever;
d) Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever strekkende tot het verlenen van diensten door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en/of het leveren van zaken
door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en/of het verrichten van
enige andere prestatie door Opdrachtnemer ten behoeve van
Opdrachtgever, elke wijziging van of aanvulling op die
overeenkomst, alsmede alle (rechts)handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Ten behoeve van de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden zal
voor Opdrachtnemer de vrouwelijke vorm worden gebruikt (“zij” en
“haar”) en voor Opdrachtgever de mannelijke vorm (“hij” en “zijn”).

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door
Opdrachtnemer gedane offertes, algemene aanbiedingen en
overeenkomsten, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel
volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van een eventueel door Opdrachtgever(s)
gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
2.3 Opdrachtnemer zal de gedragscodes van de instanties waarbij
zij is ingeschreven naleven.1
2.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van de
Overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het
overige deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden
onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan
als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het
dichtst komt bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn,
indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden
hebben.

2.5 Indien Opdrachtnemer in voorkomend geval niet de strikte
naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat
deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat
Opdrachtnemer het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan
niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze
voorwaarden te verlangen.

2.6 Opdrachtnemer registreert persoonlijke en/of zakelijke
gegevens van Opdrachtgever. Opdrachtgever geeft
Opdrachtnemer op voorhand toestemming om de gegevens
waarvan de kennisneming door anderen dan Opdrachtnemer
nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst, ter kennis van die anderen te brengen.
2.7 De bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten
behoeve van de bestuurders en de deelnemers van
Opdrachtnemer alsmede ten behoeve van alle personen die, al
1
Deze gedragscodes zijn te vinden op de website van de
brancheverenigingen.
dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor hen of voor
Opdrachtnemer werkzaam zijn of waren.

Artikel 3 – Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen en offertes e.d. van Opdrachtnemer zijn
geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door Opdrachtnemer
worden herroepen.
3.2 Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbiedingen e.d. worden
gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat
de desbetreffende aanbieding dan wel een onderdeel daarvan
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, ofwel een
onderdeel per abuis niet in de aanbieding is meegenomen.
3.3 Bij inschakeling van derden zal dat, voor zover mogelijk,
vooraf worden overeengekomen. De kosten daarvan voor
Opdrachtgever worden inzichtelijk gemaakt.

Artikel 4 – Overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de Opdrachtgever
de door Opdrachtnemer verzonden of voorgelegde schriftelijke
opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekent en deze door
Opdrachtnemer wordt ontvangen, dan wel op het moment
waarop Opdrachtnemer een begin maakt met de uitvoering van
de opdracht.
4.2 Verstrekte opdrachten worden door Opdrachtnemer
uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden
kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer
in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte
opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten
ontlenen.
4.3 Indien Opdrachtnemer met twee of meer natuurlijke
personen een overeenkomst sluit, is ieder dezer personen
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen
die voor hen uit die overeenkomst jegens Opdrachtnemer
voortvloeien.
4.4 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren en op grond van de op dat moment geldende
wetgeving.
4.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan
Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan Opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer
worden verstrekt.
4.6 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft
Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op
te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
aantoonbare extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven
en prijzen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.7 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal
worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat
de opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase (op
verzoek schriftelijk) heeft goedgekeurd.
4.8 Indien en voor zover een goede uitvoering van de
Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Opdrachtnemer zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening
van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is gemachtigd zonder
voorafgaand overleg met de Opdrachtgever eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde
derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Voor eventuele
tekortkomingen van deze derden is Opdrachtnemer niet
aansprakelijk.

4.9 Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade
veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door
Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte
apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere
zaken, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door
computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of
datatransmissies van telefoon, fax of e-mail.
4.10 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat
het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om
deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
Dit kan consequenties hebben voor de prijs en termijn van
uitvoering.
4.11 In aanvulling op situaties waarin Opdrachtnemer op grond
van de wet bevoegd is over te gaan tot ontbinding van de
Overeenkomst, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden:
– indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard;
– indien aan de Opdrachtgever al dan niet voorlopige surseance
van betaling wordt verleend;
– indien met betrekking tot de Opdrachtgever de
toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling
wordt uitgesproken, of;
– indien ten laste van de Opdrachtgever executoriaal beslag
wordt gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een
maand wordt opgeheven.
4.12 In geval van gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de
Overeenkomst door Opdrachtnemer is zij niet gehouden tot enige
schadevergoeding en zijn haar vorderingen op de Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
4.13 Opdrachtgever kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen.
Om er verzekerd van te zijn dat Opdrachtnemer de opzegging
ontvangt, dient de Opdrachtgever deze te verzenden per
aangetekende post, per fax of per e-mail met leesbevestiging.
Opdrachtgever is ter zake van een opzegging geen
schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer heeft wel steeds recht op vergoeding voor de
werkzaamheden die zij in het kader van de Overeenkomst heeft
verricht en op vergoeding van de kosten die zij tot dat moment in
het kader van de Overeenkomst heeft gemaakt.

Artikel 5 – Intellectuele eigendom
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt
Opdrachtnemer de auteursrechten en alle overige rechten van
intellectuele eigendom op de door haar gemaakte en verstrekte
berekeningen, modellen, offertes e.d. Deze zaken blijven
eigendom van Opdrachtnemer en mogen zonder haar
uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd,
verveelvoudigd, aan derden getoond of op andere wijze worden
gebruikt, ongeacht of aan de Opdrachtgever daarvoor kosten in
rekening zijn gebracht. Opdrachtgever zal deze zaken op eerste
verzoek aan Opdrachtnemer terugsturen.
5.2 In geval van overtreding van het in artikel 5.1 bepaalde is
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een boete van € 500,-
verschuldigd voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere
dag dat de overtreding duurt, onverminderd de overige rechten
die Opdrachtnemer geldend kan maken.

Artikel 6 – Geheimhouding en Privacy
6.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
Overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
de informatie.
6.2 Opdrachtgever is bekend met de privacyverklaring van
Opdrachtnemer en daarmee met de wijze waarop
Opdrachtnemer de privacy van Opdrachtgever waarborgt.

Artikel 7 – Tarieven en prijzen
7.1 De tarieven en prijzen van Opdrachtnemer zijn exclusief BTW.
7.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de
Overeenkomst een vaste prijs voor de afgesproken
dienstverlening overeenkomen.
7.3 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal het
honorarium worden vastgesteld op basis van werkelijk bestede
uren.

Artikel 8 – Betaling
8.1 Betaling van facturen van Opdrachtnemer dient zonder
verrekening of korting te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum.
8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever
van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente
verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in
artikel 6:119 BW in verbinding met artikel 6:120 lid 1 BW
verschuldigd is.
8.3 Bij buitengerechtelijke invordering is Opdrachtgever, naast de
hoofdsom en de vertragingsrente, alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van
hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is.
8.4 Betalingen van Opdrachtgever strekken steeds eerst tot
voldoening van de door hem verschuldigde vertragingsrente en
(buiten)gerechtelijke kosten en worden vervolgens in mindering
gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt
Opdrachtgever mede dat de betaling betrekking heeft op een
latere vordering of andere post.
8.5 Ingeval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn
financiële verplichtingen, kan Opdrachtnemer haar
werkzaamheden opschorten of staken.

Artikel 9 – Aanbetaling en zekerheidstelling
9.1 Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van
Opdrachtnemer, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de
uitvoering van de Overeenkomst kan worden gedaan, zal
Opdrachtgever een (met de slotfactuur verrekenbaar) voorschot
betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen.

Artikel 10 – Termijnen
10.1 De door Opdrachtnemer opgegeven termijnen gelden niet als
fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient
Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden
geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.


Artikel 11 – Onderzoek en klachten
11.1 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen)
onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat Opdrachtnemer de
desbetreffende werkzaamheden heeft uitgevoerd respectievelijk
de desbetreffende zaken aan hem ter beschikking heeft gesteld.
Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit
en/of de kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen
is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen
dienaangaande zijn overeengekomen.
11.2 Opdrachtgever kan op een gebrek in de door Opdrachtnemer
verrichte prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen
bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze
had moeten ontdekken, bij Opdrachtnemer ter zake heeft
geklaagd. Opdrachtgever dient schriftelijk te klagen. De klacht
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek
te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te
reageren. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid
te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en indien daar sprake
van is binnen een redelijke termijn de tekortkoming te herstellen.

11.3 Indien Opdrachtgever reclameert, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op.
11.4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen
de onderzoeks- en andere noodzakelijke kosten die
Opdrachtnemer in verband met de klacht heeft gemaakt, voor
rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, voortvloeiende uit het door Opdrachtgever dan wel
derden:
(i) niet tijdig informeren over of achterhouden van feiten en
omstandigheden die in verband met een correcte uitvoering van
de Overeenkomst van belang kunnen zijn en (ii) het verstrekken
van onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.2 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot
het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door
haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de
polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt tot
maximaal het bedrag zoals beschreven in artikel 12.3.
12.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de
genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot de door Opdrachtnemer in verband
met de desbetreffende Overeenkomst in rekening gebrachte
vergoeding.
12.4 De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid
geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd
mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
12.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 van deze
voorwaarden vervallen alle vorderingsrechten en andere
bevoegdheden jegens Opdrachtnemer, uit welken hoofde ook, in
elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade
direct of indirect voortvloeit.
12.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
12.7 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer te vrijwaren voor
alle aanspraken van derden en aan Opdrachtnemer te vergoeden
de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 13 – Overmacht
13.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens Opdrachtgever indien de nakoming verhinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar
verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht
zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt
nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
13.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der
Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.4 Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van
overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te
factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen
als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen zijn uitsluitend
onderworpen aan het Nederlandse recht.
14.2 Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan en die
behoren tot de competentie van de sector civiel van een
rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden
beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank
Noord-Holland.