Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Kruijff & Rijntjes:
Informatie over de manier waarop wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan:
Wij, de verwerkingsverantwoordelijke zijn:
Kruijff en Rijntjes, kantoorhoudende op Noord 112a te Schagen en Waarderweg 19 te Haarlem.
In persoon:
Ria Rijntjes, ria.rijntjes@kruijff-rijntjes.nl, 0637598526
Cinderella Kruijjf, cinderella.kruijff@krijff-rijntjes.nl, 0637624045
en eventueel de bij de mediation betrokken co-mediator.

Mediation
Als mediator hebben wij gegevens nodig om met en voor u te kunnen werken. Voor u werken kan
zijn: Het opstellen van een aanvraag voor een toevoeging, een mediationovereenkomst en een
vaststellingsovereenkomst, maar ook het sturen van een factuur. In het geval van het verbreken
van een relatie een (echt)scheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan, een
draagkrachtberekening voor partner- of kinderalimentatie en het opstellen van een verdeling van
het huwelijksvermogen. In het geval van een werk-gerelateerde zaak, de van toepassing zijnde
informatie of in het geval van een strafzaak mogelijk de betreffende aangifte(s). Voor al die
activiteiten hebben wij gegevens nodig die we aan u vragen, en/of die we van de Rechter of het
OM krijgen. De grondslagen zijn dan, dat u ons toestemming geeft, dat we samen de
mediationovereenkomst willen uitvoeren, en in het geval van uw BSN, dat de Raad voor
Rechtsbijstand en de Rechtbank deze nodig hebben. Zonder die gegevens kunnen wij niet voor u
werken, en moeten we in de meeste gevallen ons werk voor u stopzetten.
Voor het uitvoeren van de mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen
doelen hebben wij persoonlijke gegevens* van u nodig. De gegevens die we van u krijgen worden
alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk, dus aan de Raad voor Rechtsbijstand,
de Rechtbank en de advocaat die een verzoek indient bij de rechtbank, of aan de wederpartij in
een vaststellingsovereenkomst. Dat gebeurt altijd pas als er volledige instemming met u is, daar
tekent u ook voor. Daarnaast werken we voor bepaalde berekeningen (alimentatie) met software
die daarbij als verwerker optreedt van uw gegevens. Met de leverancier daarvan hebben we een
verwerkersovereenkomst gesloten, zodat zij even zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Therapie en coaching
Ook als therapeut of coach hebben wij gegevens nodig om met en voor u te kunnen werken. Voor
u werken kan zijn: Het opstellen van een professioneel plan, een vaststellingsovereenkomst, maar
ook het sturen van een factuur. In het geval van loopbaanbegeleiding is arbeid gerelateerde
informatie nodig. Om onze opdracht correct te kunnen uitvoeren, is het nodig tenminste NAW
gegevens van u te ontvangen en, afhankelijk van het traject, specifieke aanvullende informatie. Dit
zal steeds met u worden overlegd.

* We praten dan over namen, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en
emailadres en in geval van scheiding de huwelijksdatum en -plaats, bankrekeningnummer(s) en bezittingen en
schulden van u en minderjarigen/jong-meerderjarigen waarvoor u verantwoordelijk bent.

Bewaren van uw gegevens
Uw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan eerder genoemd gedeeld. We
bewaren ze zolang de mediation, therapie of coaching loopt. Daarna worden ze in een archief
opgeslagen om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn wordt
gerelateerd aan de wettelijke bewaartermijnen, daarna worden al uw gegevens door ons gewist. In
de bewaarperiode kunt u bij ons terecht met vragen. Ook kunt u opvragen welke gegevens wij
hebben, en deze laten verwijderen*

In uitzonderlijke situaties, kunnen wij voor ons werk gebruik maken van gegevens uit andere
bronnen. Zo kunnen we aan de hand van het kenteken van uw auto, via een openbare website
zoals van de ANWB, de dagwaarde van uw auto schatten. Het resultaat daarvan wordt altijd met u
besproken.
Wij werken niet op andere manieren met uw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd
voor profiling, of automatische besluitvorming, en worden ook niet gekoppeld aan andere
databases.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op.
De volgende maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 Gegevens die door u aan ons toevertrouwt worden, worden veilig bewaard volgens de
Europese norm.
 Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij op korte termijn gebruiken
om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam
zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een
domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres
(servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die
handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je
omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 We gebruiken op onze website geen cookies, en ook geen ‘Facebook pixel’ of
soortgelijke technieken.

Mocht u ondanks onze uitleg of oplossing denken dat wij niet juist met uw privacygevoelige
gegevens omgaan, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de toezichthouder,
www.AutoriteitPersoonsgegevens.nl .

* Verwijderen van gegevens kán inhouden dat wij geen werkzaamheden meer voor u kunnen verrichten. Dit
verzoek dient gepaard te gaan met een kopie van uw identiteitsbewijs zodat aangetoond wordt wie het
verzoek doet. Verwijderen zal niet plaatsvinden binnen 18 maanden na beëindiging van de mediation met het
oog op artikel 12 van het MfN-reglement.